Казанлък
 
Севт Ауто

Надписът от Севтополис

Една от най-важните археологически находки от Севтополис е т.нар. „голям надпис“, открит през октомври 1953 година в двореца цитадела. Надписът, издялан на старогръцки в 37 реда върху мраморна плоча с фронтон гласи:

„На добър час! Клетвено задължение на Береника и нейните синове относно Епимен. Понеже Севт, докато беше още в добро здраве, предаде Епимена с имуществото му на Спарток, а Спароток срещу това му даде залог за вярност, Береника и нейните синове Хебризелм, Терес, Саток и Садала решиха, което засяга потомците им, да се предаде за цял живот Епимен с имуществата си на Спароток. На Епимен се вменява в дълг да служи на Спароток, доколкото му позволяват силите, и на онези, които Спароток му възложи. Синовете на Береника се задължават да изведат Епимен от храма на Самотракийските богове, без да му нанесат неправда, но да го предадат на Спароток заедно с имуществата му, като не обсебят нищо от тях, а ако той се възпротиви, да го съди Спароток. Тази клетва да бъде написана на каменни плочи, които да бъдат поставени едните в град Кабиле при фосфориона в агората до олтара на Аполона, а другите да бъдат изложени в Севтополис, в храма на Великите богове и в агората, в светилището на Дионис до олтара. Нека тази клетва бъде за добро и щастие на тези, които я запазват, а от страна на Береника да бъде по отношение на него в сила старите клетви.“

Надписът съдържа както ценни исторически сведения, така и данни за тълкуването на архитектурата на Севтополис. Той е и свидетелство за устройството на древния град Кабиле. Противно на Демостен, който нарича Кабиле „окаяно свърталище“, надписът го представя като добре устроен град – с градски олтар на Аполон и с фосфорион – храм на Артемида-Хеката. Надписът е и най-ранният епиграфски паметник от вътрешността на Тракия, в който се упоменава почитането на Дионис и Великите самотракийски богове в Тракия.

Големият надпис от Севтополис (наричан още Севтополски надпис) е документ на старогръцки език, от началото на III в. пр. Хр., намерен при разкопките на древния град Севтополис.

Текстът представлява клетва на съпругата на Севт III, Береника и синовете ѝ, относно задължения, поети от Севт. Надписът разкрива данни за организацията на тракийските градове Севтополис и Кабиле в началото на III в. Според надписа, и двата града имат агора (тържище и/или площад). В Кабиле има храм на Артемида Фосфорос (Фосфорион) и олтар на Аполон, а в Севтополис – храмове на Дионис и на Самотракийските богове.

Намерен при разкопки в т.нар. „дворец“ в Севтополис през 1953 г. Издялан е в 37 реда върху каменна плоча с фронтон, с размери 63 х 25 см, дебелина 6 см.

„    На добър час. Клетва на Береника и синовете ѝ относно Епимен: тъй като, когато Севт [ΙΙΙ] бе в добро здраве [т.е. бе жив], предаде на Спарток Епимен и неговите имущества, а Спарток му даде клетва [гаранция – за Севт] относно тези неща, Береника и нейните синове – Хебризелм, Терес, Саток и Садала [и техните потомци – ?] решиха: да предоставят Епимен на Спарток – него и имуществата му – за цял живот. На Епимен се вменява в дълг да служи на Спарток или на тези, на които Спарток [му] заповяда, доколкото [му] позволяват силите. А синовете на Береника да изведат от храма на Самотракийските богове Епимен, при което да не му причиняват вреда по никакъв начин изобщо. А да го предадат на Спарток заедно с имуществата му и да не присвояват нищо от имуществата му, при положение, че той не извърши никаква неправда [нищо нередно]. Но се появи съмнение, че той [Епимен] върши нещо нередно, по отношение на тези неща, Спарток да бъде арбитър.

Тази пък клетва да бъде написана на каменни плочи [4 на брой], [които] да бъдат поставени – [една] в [град] Кабиле във Фосфориона, [друга] на агората при олтара на Аполон, а [трета] – в Севтополис – в храма на Великите богове и [четвърта] – на агората в храма на Дионис до олтара.

А на заклелите се и на тези, които спазват клетвите, да им бъде за добро и за щастие, а от страна на Береника да останат в сила по отношение на него и старите [предишните] клетви [т.е. Береника да спази и старите клетви, дадени от Севт на Спарток по отношение на Епимен].

Източници: https://bg.wikipedia.org/